MONADOS s.r.o.

Alternativní medicína

 

Východní medicína má mnohasetletou historii. Tak zvaný Pentagram, který je odrazem vzájemného vztahu a působení jednotlivých předmětů a jevů okolního světa a vnitřních orgánů a ústrojí v organizmu člověka, existuje okolo čtyř tisíc let. V té době se zrodila akupunktura (1) jako metoda působení na biologicky aktivní body za pomoci zvláštních jehel, tepla z doutnající cigaretky (moksa), později za pomoci laserového paprsku, elektrického proudu aj.

 

Akupunktura stimuluje a navádí organizmus na cestu regenerace (2), přirorezeného uzdravení. Nejčastěji se léčí akupunkturou těžce nemocní lidé nebo lidé s chronickými nemocemi, kterým již nebyla schopna pomoci současná medicína se svými způsoby léčení za pomoci léků. Nejdůležitější bylo, aby pacienti pochopili a uvěřili že léčení za pomoci přírodních prostředků, fytoterapie, krystaloterapie a akupunktury ve vší své mnohotvárnosti a individuálním přístupu je velmi efektivní, stimuluje organizmus člověka a ukazuje mu cestu původního genetického stavu organizmu, a že napomáhá zpětné regeneraci organizmu . Nosičem bioinformací (3) jsou byliny, minerály a přírodní látky, které za pomoci biorezonance harmonizují a přivádějí do normálního stavu funkce vnitřních orgánů a ústrojí celého lidského organizmu.

 

Dlouhá léta jsem pracoval jako doktor a vědecký pracovník. Měl jsem jedinečnou příležitost do podrobna pochopit vzájemné působení psychiky a těla a jejich těsnou spojitost. Myslím si, že dobrý doktor nemá, ba ani nemůže rozdělit nemocného člověka podle různých orgánů a ústrojí či podle různých nemocí. Omezená specializace doktorů, která je tak charakteristická pro dnešní dobu často nebývá omluvou a někdy dokonce překáží vyléčení nemocného. Řídím se pravidlem, že je třeba vyléčit organizmus nemocného pacienta jako celek, najít hlavní příčinu nemoci a odstranit ji – to je jedině ta správná ale velmi pracná cesta k uzdravení.


  1. Akupunktura - v pravém smyslu slova znamená léčebné vpichování jehel do určitých míst kůže k potlačení bolesti vnitřního orgánu inervovaného ze stejného míšního segmentu. V šírším smyslu slova akupunktura znamená ovlivňování biologicky aktivních akupunkturních bodů za pomoci různých metod fyzického vlivu (jehly, laser, moxa, elektrostimulace atd.).
  2. Regenerace – obnova, opětně vytvoření, nahrazení opotřebované, poraněné tkaně novou tkaní téhož druhu a týchž vlastností.
  3. Bioinformace – výpověď o funkčním stavu živého systému (subsystému) mající charakter veličinz biopotencialu ap.

Dr. V. Petrov, CSc